Nút(Note)
Danh sách kết nối với các nút chính.

Địa chỉ Cổng: 3777 Trạng thái Subversion
205.142.76.87:54259 Đóng /Satoshi:22.0.1/
150.31.46.153:56543 Đóng /Satoshi:0.18.0/
149.28.20.190:49396 Đóng /Satoshi:25.0.0/
38.242.202.66:36118 Đóng /Satoshi:26.0.0/
191.177.139.107:16075 Đóng /Satoshi:27.0.0/
85.19.25.38:46481 Đóng /Satoshi:23.0.0/
111.108.29.123:64670 Đóng /FujiCoin:0.8.6.2/
88.99.146.31:44640 Đóng /Satoshi:0.19.0/
80.193.159.73:51091 Đóng /Satoshi:25.0.0/