Nút(Note)
Danh sách kết nối với các nút chính.

Địa chỉ Cổng: 3777 Trạng thái Subversion
199.241.187.130:43274 Đóng /Satoshi:0.21.0/
80.193.159.73:65004 Đóng /Satoshi:25.0.0/
38.242.202.66:46822 Đóng /Satoshi:25.0.0/
88.99.146.31:42806 Đóng /Satoshi:0.19.0/
150.31.44.176:61556 Đóng /Satoshi:0.18.0/
85.19.25.38:43057 Đóng /Satoshi:23.0.0/
111.108.29.123:17044 Đóng /FujiCoin:0.8.6.2/
149.28.20.190:58062 Đóng /Satoshi:25.0.0/