Nút(Note)
Danh sách kết nối với các nút chính.

Địa chỉ Cổng: 3777 Trạng thái Subversion
85.19.25.38:14864 Đóng /Satoshi:23.0.0/
38.242.202.66:34206 Đóng /Satoshi:24.0.0/
199.241.187.130:46886 Đóng /Satoshi:0.21.0/
80.193.159.73:56677 Đóng /Satoshi:22.0.1/
205.142.76.87:51253 Đóng /Satoshi:22.0.1/
91.109.112.90:3777 Mở /Satoshi:0.21.1/
111.108.29.123:55920 Đóng /FujiCoin:0.8.6.2/
218.219.244.174:61603 Đóng /Satoshi:0.15.3/
150.31.49.251:58420 Đóng /Satoshi:0.18.0/