Nút(Note)
Danh sách kết nối với các nút chính.

Địa chỉ Cổng: 3777 Trạng thái Subversion
31.40.218.121:62282 Đóng /Satoshi:0.19.0.2/
91.109.112.90:3777 Mở /Satoshi:0.21.1/
185.82.203.241:50590 Đóng /Satoshi:0.19.0.2/
111.108.29.123:44522 Đóng /FujiCoin:0.8.6.2/
195.181.245.173 Mở /Satoshi:22.0.0/
99.155.224.126:60778 Đóng /Satoshi:0.21.0/
46.101.235.143:32964 Đóng /Satoshi:0.18.0/
12.131.52.168:60100 Đóng /Satoshi:0.21.1/
150.31.44.160:65137 Đóng /Satoshi:0.18.0/
123.218.231.100:53192 Đóng /Satoshi:22.0.1/
118.111.90.32:17212 Đóng /Satoshi:22.0.1/