Nút(Note)
Danh sách kết nối với các nút chính.

Địa chỉ Cổng: 3777 Trạng thái Subversion
205.142.76.87:50334 Đóng /Satoshi:22.0.1/
85.19.25.38:12296 Đóng /Satoshi:23.0.0/
91.109.112.90:3777 Mở /Satoshi:0.21.1/
199.241.187.130:41778 Đóng /Satoshi:0.21.0/
111.229.221.109:36744 Đóng /Satoshi:22.0.1/
218.219.244.174:60567 Đóng /Satoshi:0.15.3/
150.31.46.86:55214 Đóng /Satoshi:0.18.0/
85.19.25.38:5594 Đóng /Satoshi:23.0.0/
38.242.202.66:51512 Đóng /Satoshi:24.0.0/
88.99.146.31:49540 Đóng /Satoshi:0.19.0/
80.193.159.73:61023 Đóng /Satoshi:22.0.1/
111.108.29.123:15684 Đóng /FujiCoin:0.8.6.2/