Nút(Note)
Danh sách kết nối với các nút chính.

Địa chỉ Cổng: 3777 Trạng thái Subversion
149.28.20.190:37834 Đóng /Satoshi:25.0.0/
205.142.76.87:55073 Đóng /Satoshi:22.0.1/
199.241.187.130:3777 Mở /Satoshi:0.21.0/
85.19.25.38:34135 Đóng /Satoshi:23.0.0/
38.242.202.66:47394 Đóng /Satoshi:25.0.0/
88.99.146.31:38422 Đóng /Satoshi:0.19.0/
91.109.112.90:3777 Mở /Satoshi:24.0.0/