Sàn giao dịch

Crex24 logo

CREX24


Phí giao dịch <= 0.1%

Nếu bạn sống tại quốc gia bị hạn chế, vui lòng truy cập qua Nhật Bản bằng ứng dụng miến phí VPN.

Ví dụ ứng dụng VPN:: https://windscribe.com/download

Ataix logo

ATAIX


Phí giao dịch: 0.1-0.5 % (Thay đổi theo khối lượng hàng tháng)

Unnamed Exchange logo

Unnamed


Phí giao dịch: 0.2%