Nút(Note)
Danh sách kết nối với các nút chính.

Địa chỉ Cổng: 3777 Trạng thái Subversion
91.109.112.90:3777 Mở /Satoshi:0.21.1/
199.241.187.130:56708 Đóng /Satoshi:0.21.0/
46.101.235.143:44378 Đóng /Satoshi:0.18.0/
31.40.218.121:53519 Đóng /Satoshi:0.19.0.2/
99.155.224.126:54061 Đóng /Satoshi:0.21.0/
185.82.203.241:57870 Đóng /Satoshi:0.19.0.2/
60.139.123.222:3777 Mở /Satoshi:0.17.1.1/
101.185.66.193:59340 Đóng /Satoshi:0.21.1/
151.24.229.228:62576 Đóng /Satoshi:0.21.1/
[2400:2651:661:f200:64c4:7008:50a5:3f1f]:3777 Đóng /Satoshi:0.17.1.1/
111.108.29.123:26330 Đóng /FujiCoin:0.8.6.2/
12.131.52.174:44470 Đóng /Satoshi:0.21.1/
195.181.245.173 Mở /Satoshi:0.21.1/
[2a02:7b40:c3b5:f5ad::1]:3777 Đóng /Satoshi:0.21.1/
150.31.45.252:65034 Đóng /Satoshi:0.18.0/
127.0.0.1:47168 Đóng /node-stratum/
127.0.0.1:47166 Đóng /node-stratum/
127.0.0.1:47180 Đóng /node-stratum/
127.0.0.1:47182 Đóng /node-stratum/