Đào coin

FujiCoin sử dụng thuật toán đặc biệt gọi là Script-N11 để khai thác(POW).

FujiCoin hiện có thể được khai thác bằng ASIC, GPUs và CPUs.

-N11 có nghĩa là N-Factor của Script-N được cố định thành 11. Đó là bởi vì chúng tôi không tin tưởng N-Factor lớn.

fujicoin.conf


 • rpcuser=YourUsername
 • rpcpassword=YourPassword
 • rpcallowip=127.0.0.1
 • server=1
 • rpcport=3776
 • port=3777
 • addnode=

Lưu ý quan trọng về địa chỉ được sử dụng để đào coin

Đảm bảo sử dụng địa chỉ ví Fujicoin Core để đào coin.

Không sử dụng ví electrum-FJC.

Electrum không thể xử lý địa chỉ của thợ đào vì lịch sử địa chỉ bị giới hạn bởi máy chủ electrum.

Phần mềm ccminer cho NVIDIA GPU


ccminer.exe -a scrypt:10 -o stratum+tcp://pool1.fujicoin.org:3032 -u FfU8MXPHGsYQY4WAufh54nBB9WgTFzf7oN -p anything

PHần mềm sgminer cho AMD GPU


sgminer.exe --nfactor 11 -o stratum+tcp://pool2.fujicoin.org:3032 -u FfU8MXPHGsYQY4WAufh54nBB9WgTFzf7oN -p anything

Phần mềm cpuminer-multi cho Linux và Windows


cpuminer-***.exe -a scrypt:2048 -o stratum+tcp://cryptogrinder.com:5008 -u FfU8MXPHGsYQY4WAufh54nBB9WgTFzf7oN -p anything

Pool

Chọn nhóm có tỷ lệ băm thấp hơn để cân bằng tải trọng trên Pool.


Nomp logo

FujiCoin.org


1% fee!

chọn pool, tất cả thông tin về việc khai thác đều có trong đó.


 • Port 3031: Initial difficulty = 32 [for CPU only]
 • Port 3032: Initial difficulty = 128 [for mid range GPU]
 • Port 3033: Initial difficulty = 512 [for high performance GPU]
 • Port 3034: Initial difficulty = 4096 [for GPU Rig Class]
 • Port 3035: Initial difficulty = 32768 [for Farm Class]
Zpool logo

Zpool


0.9% fee!


ccminer: -a scrypt:10 -o stratum+tcp://scryptn11.na.mine.zpool.ca:4333 -u FJC_WALLET_ADDRESS -p c=FJC

sgminer: --nfactor 11 -o stratum+tcp://scryptn11.na.mine.zpool.ca:4333 -u FJC_WALLET_ADDRESS -p c=FJC

Sử dụng NOMP cho Fujicoin giúp bạn dễ dàng vận hành Pool. Vui lòng tham khảo kho lưu trữ GitHub sau đây.

Link


Môi trường đề xuất::

 • Hệ điều hành: Nên sử dụng Ubuntu 20.04 hoặc 18.04.
 • CPU: Tải trọng CPU nhẹ.
 • Bộ nhớ RAM: Nên sử dụng từ 4GB trở lên.
 • Ổ cứng: bắt buộc trên 20G.